Telefony interwencyjne

 

Deklaracja dostępności serwisu

 

Przedsiębiorstwo Usług komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07

 

Strona internetowa https://www.pukradzyn.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

 


Oświadczenie sporządzono dnia 2022-01-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, adres poczty elektronicznej admin[at]pukradzyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 3526101. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski.

 

Do budynku prowadzą 1 główne wejście od ul. Lubelskiej  oraz wyjście do Biura Obsługi Klienta  z boku budynku. Oba wejścia znajdują się na parterze bez konieczności pokonywania schodów. 
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w widocznym oznaczeniu WC.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie posiadamy pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

 

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013