Telefony interwencyjne

Funkcję Inspektora ochrony danych w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim pełni Pani Ewa Palus. Kontakt z Inspektorem ochrony danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)    Administratorem Państwa danych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą: 21-300 Radzyń Podlaski ul. Lubelska 5, nr tel.: 83 352 61 01.
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora.
3)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej,  związanych z  bieżącym zaspokajaniem zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych tj. funkcjonowanie wodociągów i kanalizacji, zaopatrzenie mieszkańców Gminy w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) a także ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72 poz. 747 ze zm.).
4)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6)    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)    Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa tj. jednostki samorządu terytorialnego.

 

  • Rzetelna firma
  • Gazele Biznesu 2010
  • Gazele Biznesu 2011
  • Diament Forbes 2013